برترین های بخش ثلث در پنجمین دوسالانه بین المللی خوشنویسی ایران

برترین خوشنویسان بخش ثلث در پنجمین دوسالانه بین المللی خوشنویسی ایران در قزوین تقدیر شدند:

رتبه اول مجید داستانی از قم

رتبه دوم علی ایرانی از قم

رتبه سوم علی احسان پور از خراسان رضوی

شایسته  تقدیرها

احمد خوانساری از قم

نفیسه تقوی از قم

احسان کاظمی از تهران