انتخاب صفحه

250 خوشنویس در 28 استان در مرحله حضوری ششمین دوسالانه خوشنویسی ایران شرکت می کنند

مرحله حضوری ششمین دوسالانه خوشنویسی ایران یکشنبه 28 شهریور ماه در 28 مرکز استان و با حضور 250 خوشنویس برگزیده برگزار می شود