انتخاب صفحه

سومین جلسه مسئولین کمیته های دوسالانه ملی خوشنویسی ایران درتاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ با حضور مسئولین کمیته های دوسالانه برگزار شد.
در این نشست مباحثی در خصوص جزئیات کارهای اجرایی هر یک از کمیته ها عنوان گردید.
با توجه به نامگذاری دوسالانه ششم به نام عمادالکتاب سیفی قزوینی، ابعاد شخصیتی و هنری این خوشنویس بزرگ در این دوسالانه بررسی و معرفی خواهد شد.