انتخاب صفحه

ضمن تبریک به برگزیدگان مرحله اول ششمین دوساالنه ملی خوشنویسی ایران و با تقدیر و تشکر از همکاری همه عوامل و دست اندرکاران این رویداد هنری به ویژه انجمن خوشنویسان ایران و شعبات انجمن در سراسر کشور و همکاران عزیز ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ها به استحضار می رساند با توجه به شرایط موجود کرونایی در کشور و برای جلوگیری از رفت وآمد و ایجاد مشکالت احتمالی برای برگزیدگان، خستگی راه، ممنوعیت ها و
محدویت های تردد و خطر ابتال به ویروس کرونا و آرامش و آسودگی خاطر برگزیدگان، مرحله حضوری ششمین دوسالانه خوشنویسی در مراکز استان های محل اقامت برگزیدگان برگزار می گردد

جهت دانلود شیوه نامه اجرای حضوری کلیک کنید