انتخاب صفحه

مرحله نهایی داوری ششمین دوسالانه ملی خوشنویسی، با حضور اساتید بزرگ کشور، در قزوین پایتخت خوشنویسی ایران برگزار گردید.