انتخاب صفحه

پنجمین جلسه مسئولین کمیته های دوسالانه خوشنویسی ایران درتاریخ ۱۵ شهریورماه برگزار شد.
دراین نشست گزارشی از داوری اولیه آثار ارسالی ، ارائه گردید.
با توجه به زمانبندی برنامه های دوسالانه، درروز۲۸ شهریور، اجرای حضوری درمراکزاستانها مطابق شیوه نامه ی اجرایی برگزار خواهد شد.
همزمان با برگزاری این دوسالانه به همت پژوهشگران قزوینی ، ابعاد شخصیتی عمادالکتاب در برنامه های متفاوت، بررسی و معرفی خواهد شد.

اینستاگرام