انتخاب صفحه

در این جلسه که در تاریخ اول شهریورماه ۱۴۰۰ برگزار گردید، زمان و چگونگی اجرای حضوری خوشنویسانی که آثار آنها در مرحله نخست انتخاب میگردد، مشخص شد.
راه یافتگان به مرحله اجرای حضوری، در شعبات انجمن واقع در مراکز استان با حضور نماینده اداره ارشاد اسلامی و مسئول انجمن آن مرکز به اجرای زنده خواهند پرداخت .