انتخاب صفحه

اولین مرحله داوری آثار شرکت کنندگان ششمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران با حضور داوران و خوشنویسان برگزار گردید.